باتوجه به دریافت پیشنهاداتی در خصوص خرید این دامنه،
این دامنه به بالاترین پیشنهاد بفروش میرسد


جهت پیشنهاد قیمت : نام دامنه را بهمراه قیمت پیشنهادی(به تومان) بشماره
30007123000712
پیامک بزنید.
سامانه، اطلاعات موردنیاز و بالاترین پیشنهاد موجود را برایتان ارسال مینماید


اما چرا خرید این دامنه؟!؟
دامنه خوب بهترین تبلیغ و پرسودترین سرمایه گذاری برای سایت خواهدبود چراکه میتواند بسیاری از هزینه های جانبی مانند تبیلیغات موردنیاز و... را کاهش و سودآوری بسیار بیشتری ایجادکند
ضمن اینکه مشتریان و عموم ، براحتی دامنه خوب را بخاطر میسپارند و درمواقع لزوم بیاد می آورند و به ندرت دچار اشتباه میشوند

پس دامنه خوب هزینه نیست، یک سرمایه گذاری پرسود است

* ازطرفی بسیاری از افراد، به فکر بدست آوردن دامنه مشابه رقیبان خود برای برتری و برد در حوزه تجارت میباشند
دربسیاری موارد دیده شده که غفلت در این زمینه موجب پشیمانی های غیرقابل جبران و زیانهای بسیار بعلت واگذاری فرصت به رقبا گشته است

قبل از اینکه رقیبانتان از شما پیشی بگیرند، اقدام کنید

شرکت ایلیا پارسیان-واحد دامنه و هاست8/27/2014 9:01:12 PM
Sponsored by PARS DATA